Θέμα 4ο

Τετραγωνική ρίζα, Επίλυση της εξίσωσης x^2=alpha, Εξίσωση 1ου βαθμού

Προαπαιτούμενα

Το παρακάτω θέμα απαιτεί να γνωρίζεις:

1. τον υπολογισιμό τετραγωνικών ριζών

2. την επίλυση εξισώσεων της μορφής x^2=alpha

3. τον τρόπο επίλυσης εξισώσεων 1ου βαθμού

Θέμα 4ο
Τράπεζα θεμάτων - Θέμα 4