Θέμα 3ο

Εξίσωση 1ου βαθμού, Ιδιότητες ισοπλεύρου τριγώνου, Περίμετρος τριγώνου

Προαπαιτούμενα

Το παρακάτω θέμα απαιτεί να γνωρίζεις:

1. τις ιδιότητες των ισοπλεύρων τριγώνων

2. τον υπολογισμό της περιμέτρου τριγώνου

3. τον τρόπο επίλυσης εξισώσεων 1ου βαθμού

Θέμα 3ο
Τράπεζα θεμάτων - Θέμα 3