Θέμα 2ο

Δυνάμεις, Αριθμητικές παραστάσεις, Αλγεβρικές παραστάσεις, Εξίσωση 1ου βαθμού

Προαπαιτούμενα

Το παρακάτω θέμα απαιτεί να γνωρίζεις:

1. τον υπολογισιμό αριθμητικών παραστάεων με δυνάμεις 

2. την απλοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων

3. τον τρόπο επίλυσης εξισώσεων 1ου βαθμού

Θέμα 2ο
Τράπεζα θεμάτων - Θέμα 2