Θέμα 23

Εγγεγραμμένες γωνίες, Επίκεντρες γωνίες, Μέτρο τόξου, Τρίγωνα

Θέμα 23ο
Τράπεζα θεμάτων - Θέμα 23
Εργασία - Θέμα 23

Να λύσετε το Θέμα 23. 

Link: https://www.mathsedu.gr/modules/units/index.php?course=MATHS1104&id=73