Πεδίο ορισμού συνάρτησης

Εύρεση του πεδίου ορισμού μιας συνάρτησης όταν δίνεται ο τύπος της.

Πεδίο Ορισμού Συνάρτησης
Μεθοδολογία στην εύρεση του πεδίου ορισμού