Θέμα 2ο

Τετραγωνική ρίζα, Ρητοποίηση παρανομαστή, Επιλυση εξίσωσης, Υπολογισμός παράστασης.

 

Βασίζεται στις εξής ασκήσεις 1, 2, 3, 6 και 7 (1.1 παράγραφος, Γ ενότητα) του σχολικού βιβλίου.