6.3 – Η Συνάρτηση \(f(x)=αx+β\), εκτός της κλίσης ευθείας ως λόγος μεταβολής