Θεωρία – Α6.3 Η συνάρτηση f(x)=αx+β (μέρος Α)

Τι ορίζουμε γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα x’x. Έστω Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και ε μια ευθεία που τέμνει τον άξονα x’x στο σημείο …

Διάβασε περισσότερα