Θεωρία – Α3.1 H έννοια της συνάρτησης

Μαθηματικά (Β’ Γυμνασίου)

Τι ονομάζουμε συνάρτηση;

Μια σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών x και y, όπου κάθε τιμή της μεταβλητής x, αντιστοιχίζεται σε μία μόνο τιμή της μεταβλητής y λέγεται συνάρτηση.

Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι «η μεταβλητή y εκφράζεται ως συνάρτηση της μεταβλητής x».

Μπορούμε να παραστήσουμε τη συνάρτηση σαν μία «μηχανή» στην οποία για κάθε τιμή x που δέχεται στην είσοδο, την επεξεργάζεται και παράγει μία αντίστοιχη τιμή y στην έξοδο της.

Τι ονομάζουμε πίνακα τιμών της συνάρτησης;

Η αντιστοιχία μεταξύ των τιμών των μεταβλητών x και y φαίνεται καλύτερα με την βοήθεια ενός πίνακα. Ο πίνακας αυτός ονομάζεται πίνακας τιμών της συνάρτησης.

Για παράδειγμα, ο παρακάτω πίνακας είναι ο πίνακας τιμών της συνάρτησης y=0.03x.


Βιβλιογραφία: Μαθηματικά B Γυμνασίου, Παναγιώτης Βλάμος, Παναγιώτης Δρούτσας, Γεώργιος Πρέσβης, Κωνσταντίνος Ρεκούμης, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (link)

Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές

Please follow and like us: